ابزار دقیق نفت گاز پتروشیمی

ابزار دقیق نفت گاز پتروشیمی

ابزار دقیق نفت گاز پتروشیمی

Blog Article

ابزار دقیق طراحی، تجهیز و/یا استفاده از ابزارهای اندازه گیری در تعیین شرایط واقعی در فرآیند یک کارخانه مانند مشاهده، اندازه گیری و کنترل است. تکنسین های ابزار دقیق دستگاه های مورد استفاده در اتوماسیون فرآیندهای صنعتی را نصب، نگهداری و کالیبره خواهند کرد. اهمیت دقت در اندازه گیری های ابزار 1) ایمنی افراد و تجهیزات، 2) کیفیت محصول در حال ایجاد و 3) سودآوری کسب و کار است.
صنعت نفت و گاز
در ، ما خدمات بسیاری را برای نیازهای ابزار دقیق شما ارائه می دهیم، مانند:
کالیبراسیون و تعمیر ابزار
تست PPE
برنامه های چرخش PPE
تعمیر ابزار
خدمات در محل
راه حل های اجاره
ما همچنین تحویل و تحویل تجهیزات را در اکثر مناطق ارائه می دهیم.
دتکتور گاز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای صنعت، دستگاهی است که وجود گازها را در سراسر یک منطقه تشخیص می دهد

Report this page